Ubezpieczenia
Wspólnoty

Sprawdź naszą ofertę

Wiemy, iż jednym z ważniejszych aspektów ubezpieczenia mienia (budynku) Wspólnoty Mieszkaniowej jest odpowiedni dobór zakresu ubezpieczenia.

Kontakt

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Przedmiot ochrony:
Przedmiotem ubezpieczenia są budynki wielo-mieszkaniowe oraz nieruchomość wspólna budynku wraz z zewnętrznymi murami lokali bez wewnętrznych okładzin podłogowych i ściennych oraz stałe elementy budynku. Przedmiot ubezpieczenia obejmują również budowle oraz pozostałe budynki, maszyny, obiekty małej architektury, przewody i rurociągi, środki nisko-cenne.
Zakres ochrony:
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane wskutek następujących zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalanie, awaria urządzeń i instalacji, wodno-kanalizacyjnych, katastrofa budowlana , deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, przepięcia i przetężenia w instalacjach, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, pękanie mrozowe.

Ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami

Przedmiot ochrony:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.
Zakres ochrony:
W zakresie podstawowym ochroną ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, gdy w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami własnymi, Ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa (odpowiedzialność deliktowa).

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji

Przedmiot ochrony:
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, zgłoszone do ubezpieczenia i zlokalizowane w nieruchomości wspólnej w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia tj. urządzenia instalacje, maszyny, środki niskocenne, wewnętrzne stałe elementy budynku.
Zakres ochrony:
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na kradzieży z włamaniem i rabunku oraz koszty naprawy zabezpieczeń lokalu uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku usiłowania lub dokonania włamania. Na wniosek ubezpieczającego zakres może zostać rozszerzony o ryzyka dewastacji.

Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji

Przedmiot ochrony:
Przedmiotem ubezpieczenia są należące do Ubezpieczonego anteny lub zestawy antenowe radiowe, telewizyjne i satelitarne wraz z mocowaniem i osprzętem, inne urządzenia i instalacje na budynku lub budowlach.
Zakres ochrony:
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek np. działania człowieka czy niewłaściwej eksploatacji. W razie zajścia wypadku pokrywa również koszty uprzątnięcia pozostałości, włącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Przedmiot ochrony:
Przedmiotem ubezpieczenia są nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane zamontowane lub zainstalowane na stałe, będące urządzeniem lub częścią wyposażenia nieruchomości wspólnej w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia i zgłoszone do ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia są szyby okienne i drzwiowe nieruchomości wspólnej, oszklenie ścian i dachów, szyldy i transparenty, szyby przeciwwłamaniowe.
Zakres ochrony:
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na rozbiciu, stłuczeniu lub pęknięciu. W razie zajścia wypadku pokrywa również koszty uprzątnięcia pozostałości, koszty ustawień i rozbiórki rusztowań lub wynajmu podnośników.

Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Przedmiot ochrony:
Przedmiotem ubezpieczenia jest (OC) odpowiedzialność cywilna członków zarządu za szkody wyrządzone przez nich wspólnocie mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu, na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem bądź postanowieniami uchwał podjętych przez wspólnotę mieszkaniową.
Zakres ochrony:
Ubezpieczyciel odpowiada za straty rzeczywiste oraz czyste straty finansowe poniesione przez wspólnotę mieszkaniową. Pokrywa również koszty postępowania sądowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonymi przez poszkodowanego.