GWARANCJE
UBEZPIECZENIOWE

Sprawdź naszą ofertę

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy pieniężnej.

Kontakt

Istota umowy gwarancyjnej

Umowa gwarancyjna zawierana jest pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą (dłużnikiem). Jest umową nienazwaną. Posiada oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody zawierania umów, zatem w dużej mierze ukształtowana została przez praktykę. W orzecznictwie sporne jest czy gwarant może odwoływać się do stosunku podstawowego (kontraktu) łączącego dłużnika (zleceniodawcę) z wierzycielem (beneficjentem). Może natomiast bez ograniczeń powoływać wszelkie zarzuty wynikające ze stosunku łączącego go z beneficjentem.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

W praktyce obrotu gwarancja ubezpieczeniowa ma szerokie zastosowanie, aczkolwiek przepisy prawa wzmiankują o niej tylko w kilku sytuacjach. W szczególności wyróżnić można następujące rodzaje gwarancji:

  • ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium
  • ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu
  • ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad lub usterek
  • ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja ubezpieczeniowa a umowa ubezpieczenia

zawieranie umów gwarancji ubezpieczeniowych i umów ubezpieczenia należy do jednej kategorii czynności ubezpieczeniowych, jednakże są to odmienne pojęcia i zamienne ich używanie jest błędem przy gwarancji ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń nie wyrównuje szkody, lecz jedynie wypełnia zobowiązanie polegające na wypłacie konkretnej sumy pieniężnej (sumy gwarancyjnej)w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej, w odróżnieniu od umowy ubezpieczenia, zobowiązanie gwaranta przyjmuje zwykle postać zobowiązania nieodwołalnego i bezwarunkowego, co oznacza, że wypłata odszkodowania nie jest zależna od istnienia uchybień dłużnika wobec gwaranta czy beneficjenta wobec dłużnika.